Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

Laboratoř neuropsychologie Neurologické kliniky 1. LF UK

Zakladatelé neuropsychologické laboratoře:Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Garant neuropsychologické laboratoře:Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Členové laboratoře:Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
PhDr. Olga Klempířová, Ph.D.
Mgr. Livia Mayerová
Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.
Mgr. Gabriela Věchetová
Mgr. Lucie Kadrnožková
Postgraduální studenti:Mgr. Gabriela Věchetová
Mgr. Vladimíra Malíková
Mgr. Adéla Mazancová
Mgr. Livia Mayerová
Mgr. Monika Dokoupilová
Mgr. Veronika Dostálová
Mgr. Tomáš Kufa (kombinované studium)
Mgr. Markéta Červenková (kombinované studium)


Aktuality

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých ­ aktuální informace: Na jaře 2017 začíná druhý běh certifikovaného kurzu Klinická neuropsychologie dospělých. Více informací naleznete na stránkách portálu Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníku ACVZ, http://www.acvz.cz

Laboratoř neuropsychologie srdečně zve na pracovní setkání sekce neuropsychologie ČMPS
Dne 15. 12. 2016 od 16. do 18. hod. proběhne pracovní setkání a seminář sekce neuropsychologie Českomoravské psychologické společnosti, které je organizováno společně s Laboratoří neuropsychologie, s tématem Aktuální otázky výzkumu v české neuropsychologii. Úvodní přednášku pronese Doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant. Setkání se bude konat v Akademickém konferenčním centru, Husova 4a, Praha 1. Program bude dále upřesněn.

Srdečně zveme na přednášky prof. Davida Libona
Všechny zájemce o neuropsychologii srdečně zveme na přednášku profesora Davida Libona z RowanSOM New Jersey Institute for Successful Aging-Geriatric Psychiatry, Rowan University, New Jersey, USA. Přednáška s názvem Analysis of Working Memory Deficits in Mild Cognitive Impairment and Alzheimer's/ Vascular Spectrum Dementia proběhne dne 18. 10. 2016 od 16:30 na Neurologické klinice v Praze, Kateřinská 30, Praha 2 ve velké posluchárně kliniky.

Zároveň doporučujeme všem zájemcům i další přednášku profesora Davida Libona s názvem Statistically-Determined Phenotypic Syndromes in Dementia and Mild Cognitive Impairment, která proběhne 19. 10. 2016 v 15.00 na stejné adrese, Neurologické klinice v Praze, Kateřinská 30, Praha 2. ve velké posluchárně kliniky.

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých ­ aktuální informace: Na podzim 2016 začíná první běh certifikovaného kurzu Klinická neuropsychologie dospělých. První běh kurzu byl naplněn během několika hodin. Pro velký zájem budeme otvírat další běh kurzu v letním semestru roku 2017. Přihlásit se bude možné na stránkách portálu Akademie celoživotního vzdělávání zdravotníku ACVZ, http://www.acvz.cz/, kde bude kurz inzerován. Výuka v druhém běhu kurzu bude probíhat v pětidenních blocích opět na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

Více informací poskytne organizátor kurzu Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (tomas.nikolai@vfn.cz, +420224965514), anotaci kurzu naleznete ZDE
Certifikovany kurz - Klinicka neuropsychologie dospelych

Termíny výuky prvního běhu certifikovaného kurzu v roce 2016:
  • 18.10.2016, začátek 9:00, malá seminární místnost, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
  • 4.11.2016, začátek 9:00, malá seminární místnost, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
  • 2.12.2016, začátek 9:30, velká posluchárna, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Výběrový předmět klinická neuropsychologie ­ aktuální informace
Plán výuky výběrového předmětu Klinická neuropsychologie naleznete zde:

Úvod a charakteristika:

Neuropsychologie v Lurijově vymezení je věda, která má za předmět studium činnosti mozku v komplexních formách duševní aktivity. Klinická neuropsychologie studuje tyto vzorce narušené aktivity u osob s neurologickým či psychiatrickým onemocněním. Jedná se o obor, který vyžaduje speciální dovednosti a znalosti, které nezahrnuje běžné kurikulum vzdělávacího oboru klinická psychologie. Vyžaduje znalost diagnostických postupů a neuropsychologických testů, hlubší znalost činnosti mozku a metod, které tuto činnost či strukturu popisují (například zobrazovací metody apod.). Propojuje v sobě informace několika oborů, zejména neurologie, klinické psychologie, statistických postupů, neurofyziologie, základů neuroradiologie, neurorehabilitace a dalších. Specifickou činností je na jedné straně komplexní neuropsychologická diagnostika, na druhé straně komplexní kognitivní rehabilitace. Klinická neuropsychologie je neoddělitelně spjata s klinickou praxí. Neuropsychologická laboratoř Jiřího Diamanta navazuje na dlouholetou tradici klinického výzkumu v neuropsychologii na 1. LF UK, kterou založil doc. MUDr. et PhDr. Jiří Diamant v roce 1953. Jeho emigrací v roce 1968 byla činnost neuropsychologické laboratoře násilně přerušena. Od roku 2008 se na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze postupně rozvíjely aktivity pod vedením prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc. navazující na předchozí tradici klinické neuropsychologie na 1. LF UK.
Laboratoř neuropsychologie (LN) je společnou základnou pro výzkum a výuku klinické a experimentální neuropsychologie v úzké návaznosti na klinický neurovědní výzkum a postgraduální studium neurověd a lékařské psychologie a psychopatologie na NK. LN je řízena vedoucím z řad vědeckopedagogických pracovníků NK ve spolupráci s ostatními výzkumnými jednotkami (Centra extrapyramidových onemocnění, Centra pro demyelinizační onemocnění, Centra pro poruchy spánku a bdění, laboratoří klinické neurofyziologie a rehabilitačním oddělením NK). LN zajišťuje zdravotnickou činnost ve své oblasti a podílí se na výuce a výzkumu dle požadavků přednosty. LN je základnou pro spolupráci s externími pracovišti, zejména v oblastech klinické a lékařské psychologie, psychologie ve zdravotnictví, zobrazovacích metod, neurochirurgie a psychofarmakologie.

Základní činnosti laboratoře:

1) zajišťování léčebné péče o pacienty Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze
2) rozvíjení výzkumu psychofyziologických korelátů mozkové činnosti v součinnosti s neurovědním výzkumem na klinické a aplikované úrovni
3) integrace neuropsychologických metod do zobrazovacích, stimulačních, elektrofyziologických, farmakologických, rehabilitačních přístupů pro zvyšování kvality péče o pacienty
4) rozvíjení statistické analýzy testových metod v neuropsychologii a zavedení neuropsychologie založené na důkazech do vyšetření
5) vývoj a klinické ověřování výsledků cílených rehabilitačních metod zaměřených na zlepšení postižených kognitivních funkcí pacientů v rámci rehabilitačních programů
6) výuka a školení v oboru neuropsychologie

Klinická činnost:

Neuropsychologická ambulance
Neuropsychologická ambulance poskytuje odbornou klinicko-psychologickou a neuropsychologickou činnost pro pacienty, kteří jsou hospitalizovaní nebo v ambulantní péči Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Neuropsychologická ambulance poskytuje zejména následující odbornou psychologickou činnost:
1) Neuropsychologická a klinicko-psychologická diagnostika
2) Krizová intervence pro hospitalizované pacienty
3) Kognitivní rehabilitace a podpůrná psychoterapie

Členové:
Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (vedoucí psycholog, odborný dohled)
Mgr. Livia Mayerová
PhDr. Olga Klempířová, Ph.D.
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.
Mgr. Gabriela Věchetová
Mgr. Lucie Kadrnožková

Důležité praktické informace:
Pacienti se do ambulance objednávají na základě doporučení lékaře na telefonu +420224965514. Žádáme pacienty, aby na vyšetření sebou přinesli žádanku ošetřujícího lékaře a v případě individuální potřeby i brýle nebo naslouchadlo.
V některých případech žádáme pacienty, aby přišli v doprovodu člena rodiny nebo pečovatele.
Neuropsychologické vyšetření může být časově náročné, žádáme tedy pacienty, aby si na návštěvu Neuropsychologické ambulance vyhradili dostatek času, často v délce několika hodin.

Výzkumná činnost:

Výzkumný program neuropsychologické laboratoře se věnuje především neuropsychologické problematice u neurodegenerativních onemocnění a vývoji neuropsychologických metod pro diagnostiku poruch psychických funkcí.

Členové:
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. (vedoucí výzkumného programu) školitel Lékařská psychologie a psychopatologie
Studenti a témata:
Mgr. Adéla Mazancová: Detekční potenciál screeningových testů kognice u neurodegenerativních onemocnění
Mgr. Livia Mayerová: Neuropsychiatrické aspekty Parkinsonovy nemoci
Mgr. Veronika Dostálová: Vliv cerebrálního hypoxického poškození na kognitivní funkce
Mgr. Tomáš Kufa (kombinované studium): Charakteristiky psychického výkonu a aktivit denního života u psychotických onemocnění

Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. školitel Lékařská psychologie a psychopatologie
Studenti a témata:
Mgr. Gabriela Věchetová: Neuropsychologické aspekty funkčních poruch hybnosti, interní studium, grant AZV, konzultant MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
Mgr. Vladimíra Malíková: Psychologické aspekty kognitivní rehabilitace u pacientů s Parkinsonovou nemocí, spolupráce s oddělením fyzioterapie
Mgr. Monika Dokoupilová: Neuropsychologická diagnostika fatických funkcí u neurodegenerativních onemocnění
Mgr. Markéta Červenková: Kognitivní prediktory zdravého stárnutí (kombinované studium)

Mgr. Eva Bolceková, Ph.D.
Studenti a témata:

Výuková a vzdělávací činnost:

Laboratoř neuropsychologie (LN) se podílí na pregraduální i postgraduální výuce a školení v oboru neuropsychologie. V současnosti LN nabízí zájemcům o studium následující předměty a kurzy:
Certifikovaný vzdělávací kurz Klinická neuropsychologie dospělých určený pro psychology ve zdravotnictví (1. LF UK a VFN v Praze). Organizátor: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Klinická neuropsychologie (povinně volitelný předmět, 1. LF UK), Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Neuropsychologická diagnostika kognitivních poruch dospělých (povinně volitelný předmět, FF UK), Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Dále LN pořádá společně s Kognitivním centrem Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN pravidelné supervizní semináře, garantem supervizních seminářů je doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Členové LN podílí na výuce studentů UK a na postgraduálním vzdělávání v oboru neurologie:
Neurologie zblízka (povinně volitelný předmět, 1. LF UK), Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Kognitivní neurovědy (povinně volitelný předmět, 1. LF UK), Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Klinické neurovědy (povinně volitelný předmět, 1. LF UK), Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Spolupráce:

Laboratoř neuropsychologie úzce spolupracuje s dalšími léčebnými složkami Neurologické kliniky, zejména s Centrem extrapyramidových onemocnění, Kognitivním centrem, MS centrem aj.
Výzkumná část laboratoře spolupracuje s celou řadou akademických pracovišť v České republice i zahraničí, například Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Národní ústav duševního zdraví v Klecanech, Kognitivní centrum Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol, Oddělení klinické psychologie FN Motol, Institut neuropsychiatrické péče, Neuropsychiatrické fórum, Českomoravská psychologická společnost; Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, Holandsko aj.

Spolupracovníci:
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
Doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D.
MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D.
MUDr. Tereza Serranová, Ph.D.
MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
MUDr. Tereza Uhrová, Ph.D.
MUDr. Vladimír Línek, CSc.
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.
MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
PhDr. et. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D., MBA
MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.
Mgr. Jiří Michalec

Kognitivní centrum Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D.
Mgr. Hana Marková
Mgr. Kateřina Čechová
Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Národní ústav duševního zdraví v Klecanech
PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.
MUDr. Miloslav Kopeček, Ph.D.
Bc. Karolína Horáková

Zahraniční spolupráce:
Prof. Ben A Schmand, Ph.D., University of Amsterdam, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Bradley N. Axelrod, Ph.D., John D. Dingell Department of Veterans Affairs Medical Center,Detroit, Michigan, USA
Prof. Amir Poreh, Ph.D., Department of Psychology, Cleveland State University, Cleveland, Ohio; Department of Psychiatry, Case Western Reserve University, School of Medicine, Cleveland, Ohio, USA
Prof. David Libon, Ph.D., RowanSOM New Jersey Institute for Successful Aging-Geriatric Psychiatry, Rowan University, New Jersey, USA

Dokumenty:


Publikace:


Aktualizováno: 3.5.2017