Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 

 
Cz-Eng
Uvod
Adresa
Informace o klinice
Centra a poradny
Veda a vyzkum
Vyuka
OPPA
PGS
Seminare, kursy
Kurz
Telefony
Vyrocni_zpravy
Odkazy
Henneruv nadacni fond
 
 

OPPA
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond

Reforma pregraduální výuky neurologie na 1.LF UK v Praze

CZ.2.17/3.1.00/33277

V celoevropské perspektivě představují onemocnění mozku 35% celkové společenské zátěže nemocemi a znamenají např. dvojnásobnou zátěž ve srovnání se všemi nádorovými onemocněními.

Přitom mezinárodní průzkum názorů studentů a absolventů lékařských fakult ukázal, že respondenti vnímají svůj stupeň znalostí z neurologie jako nízký ve srovnání s ostatními obory a zároveň považují neurologii za zdaleka nejobtížnější předmět v tomto srovnání.

Podobné otázky jsme položili i našim studentům a výstupy byly celkem srovnatelné s touto studií. Máme tak přesně a detailně definované potřeby cílové skupiny, navíc objektivizované i v mezinárodním kontextu.

Cílovou skupinu projektu tvoří 490 studentů magisterského studia všeobecného lékařství a zubního lékařství 1. LF UK Praha a dále 30 pedagogů vyučujících předmět neurologie na 1. LF UK v Praze.

V projektu chceme dosáhnout úplné reorganizace dosavadního způsobu výuky neurologie na fakultě. Nově bude výuka umístěna do 5. ročníku a uspořádána ve čtyřtýdenních blocích. Každý výukový den vždy ráno bude 90 minutový seminář (celkem 19 seminářů) následovaný 2 hodinami praktických stáží.

S inovací obsahu a časovou koncentrací výuky vypracujeme nový systém přednášek, interaktivních seminářů a praktických stáží.

K takto inovované výuce v projektu vzniknou:
- Příručka výuky neurologie na 1. LF UK (bude určena studentům i pedagogům a bude popisovat a shrnovat základní cíle a požadavky, kterých má být během praktických stáží dosaženo),
- Nová skripta Neurologie pro studenty oboru zubní lékařství,
- Dopracovaná učebnice Obecná a speciální neurologie pro studenty všeobecného lékařství,
- Výuková videa,
- Nový e-learning.

Dále budou realizovány vzdělávací kurzy pro pedagogy v prezentačních pedagogických dovednostech, což také povede ke zlepšení kvality výuky.

Realizaci projektu bude zajišťovat žadatel pomocí svých pedagogů pracujících na Neurologické klinice 1. LF UK Praha, a svého zkušeného realizačního týmu.

Projekt probíhá od 1.10.2011 do 31.10.2012.

KA.
Úvodní činnosti projektu
Tvorba osnovy a klasických výukových materiálů předmětu neurologie
Tvorba e-learningových materiálů
Podpora pedagogických a prezentačních dovedností pedagogických pracovníků
Inovovaná výuka předmětu neurologie
Řízení projektu
Publicita projektu

Globálním cílem projektu je zkvalitnění stávajícího systému vzdělávání na 1.Lékařské Fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 1.LF UK v Praze), konkrétně oboru neurologie v rámci magisterského studia všeobecného lékařství a zubního lékařství a zvýšení konkurenceschopnosti studentů při jejich následném vstupu na trh práce.

Globálního cíle bude dosaženo realizací dvou subglobálních cílů:
1) inovace výukového programu předmětu neurologie a
2) inovace pedagogických postupů při výuce předmětu neurologie.

Subglobálního cíle 1) Inovace výukového programu předmětu neurologie bude dosaženo splněním těchto parciálních cílů:
- Přeměna časového harmonogramu výuky předmětu neurologie,
- Tvorba nové učební osnovy předmětu neurologie,
- Inovace seminářů,
- Inovace praktických stáží,
- Příručka výuky neurologie na 1. LF UK,
- Nová skripta Neurologie pro studenty oboru zubní lékařství,
- Dopracovaná učebnice Obecná a speciální neurologie pro studenty všeobecného lékařství,
- Výuková videa,
- Inovace a tvorba nových e-learningových výukových materiálů,
- Provázanost výuky a studijních materiálů na ostatní předměty vyučované v pátém ročníku všeobecného lékařství a čtvrtém ročníku zubního lékařství - např. interní obory, psychiatrie, neurochirurgie.

Reforma výuky předmětu neurologie na 1. LF UK Praha si klade za cíl inovovat výukový program tak, aby odrážel současný stupeň rozvoje oboru a umožňoval studentům lékařské fakulty osvojit si hlavní vědomosti a dovednosti potřebné pro praxi - z neurologické propedeutiky, nosologie, diagnostiky a terapie.

Subglobálního cíle 2) Inovace pedagogických postupů při výuce předmětu neurologie bude dosaženo splněním těchto parciálních cílů:
- Realizace kurzu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
- Zkvalitnění prezentačních dovedností přednášejících pedagogů,
- Tvorba podpůrných materiálů pro pedagogické pracovníky.

Zkvalitnění pedagogických dovedností akademických zaměstnanců 1.LF UK v Praze vyučujících předmět neurologie si klade za cíl zvýšení jejich efektivity v pedagogické činnosti, což nepřímo vede k zvýšení úrovně výuky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství.

Dominantním výstupem projektu bude splněný globální cíl zvýšení kvality výuky předmětu neurologie na 1.LF UK.

Jednotlivými výstupy budou realizace inovovaného systému vzdělávání předmětu neurologie, nové metody výuky, nové vzdělávacími materiály (Příručka výuky neurologie na 1. LF UK, nová skripta Neurologie pro studenty oboru zubní lékařství, dopracovaná učebnice Obecná a speciální neurologie pro studenty všeobecného lékařství, výuková videa a nové e-learningové výukové materiály) a plně vyškolený pedagogický personál.

Dalším výstupem bude zkvalitnění práce pedagogických zaměstnanců školy a tedy zvýšení efektivity jejich činnosti.

Výstupem bude i podpora studentů, kterým se umožní dosáhnout kvalitního vzdělání efektivnějším způsobem, rozšíření jejich vědomostí a dovedností a následně vyšší konkurenceschopnost na pracovním trhu.

Vedlejším výstupem projektu bude i podpora dalších předmětů vyučovaných v oboru všeobecné lékařství a zubní lékařství, kdy provázanost předmětu neurologie s ostatními předměty umožní lepší systematičnost výuky a studenti tak budou mít možnost lépe chápat souvislosti jednotlivých předmětů.

Dalším vedlejším výstupem projektu je využití získaných zkušeností s realizací tohoto projektu i do ostatních předmětů výuky, kdy je plánována inovace systému výuky i v ostatních předmětech a snaha o vytvoření komplexního systému vzdělávání, který bude více provázaný a tedy efektivnější než současný vzdělávací systém.

Inovace studia bude mít následující přínosy:
1. Zvýšení efektivity výuky (díky lepší provázanosti s preklinickými obory a lepší znalosti propedeutiky bude moci student podstatně efektivněji pracovat s novými poznatky z oboru neurologie).
2. Inovace seminářů, modernizace a aktualizace textů.
3. Zlepšení obrazové dokumentace (videa).
4.Příručka výuky neurologie na 1.LF UK v Praze pro studenty a pedagogy, která umožní lepší orientaci v rozsahu požadovaných znalostí a dovedností v oboru neurologie.
5. Nová skripta neurologie pro obor zubní lékařství.
6. Dopracovaná nová knihy Obecné a speciální neurologie pro obor všeobecné lékařství.
7.Zlepšení, modernizace a rozšíření e - learningu, který je velmi využíván jako studijní materiál a někdy efektivně nahrazuje přímý kontakt s pacientem s určitou chorobou, který nelze vždy zajistit.
8.Inovace zkušebního testu
9.Zkvalitnění pedagogických a prezentačních dovedností přednášejících pedagogů nepřímo vede ke zlepšení kvality výuky.

Realizací projektu dojde k vytvoření takových podmínek pro vzdělávání, které budou odpovídat evropským standardům a umožní vyšší efektivitu díky lepším studijním materiálům a vyšší provázaností jednotlivých předmětů.

Dokumenty ke stažení