Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 
 
Uvod
E-learning
Všeobecné lékařství
Volitelné přeměty
Erasmus
Stomatologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Domácí stránka NK
 
 

762 - Neurologie - 5. ročník

(letní semestr 2016/2017)

Náplň výuky:
Neurologické vyšetření - praktický nácvik, individuální práce s pacienty. Pomocné vyšetřovací metody v neurologii - principy, indikace a základní výsledky. Obecná neurologie - základní neurologické symptomy a syndromy, topická diagnostika. Speciální neurologie - klinické jednotky, diagnostika a diferenciální diagnostika. Akutní stavy a akutní péče v neurologii. Základy medikamentózní a rehabilitační léčby jednotlivých neurologických onemocnění. Indikace neurochirurgické léčby.

Organizace výuky a pravidla získání zápočtu neurologie:
Čtyřtýdenní blok výuky je tvořen semináři (denně od 8,00 do 9,30 na posluchárně kliniky) a stážemi na oddělení (denně od 9,45 do 12,15, dle rozpisu rozdělení na skupiny). Prezence na seminářích a stážích je sledována a rozhodnutí o omluvě celkem nejvýše 2 dnů absence je v kompetenci vyučujícího asistenta. Absence delšího trvání bude nutno nahradit po dohodě s vedoucím výuky. Podmínkou je, že zůstane zachována návaznost obecné (1. týden) a speciální neurologie (2.-4. týden bloku). Součástí výuky je zkoušení asistentem v průběhu stáží. Čtyřtýdenní blok je uzavřen udělením zápočtu. V poslední den bloku je možné skládat zkoušku. Tento termín zkoušky je rezervován pouze pro studenty právě končícího bloku, kteří získali zápočet. Další termíny budou vypsány až ve zkouškovém období na konci semestru. Součástí zkoušky je i praktická otázka z neurologického vyšetření. Studenti chodí na výuku i na zkoušku vybaveni svým neurologickým kladívkem. Zahraniční stáž je uznána, pokud stáž na neurologii má minimálně stejné trvání jako na 1. LF UK a je hodnocena minimálně stejným počtem kreditů. Zkoušku musí student absolvovat na 1. LF UK nezávisle na tom, zda ji již složil v cizině. Termín je ve zkouškovém období.
Podmínky udělení zápočtu:
Prezence na nejméně 90 % seminářů v posluchárně a stáží u lůžka (tj. pouze 2 celodenní absence)
Možnosti náhrady absence:
1. Na konci semestru jsou vypisovány náhradní stáže o trvání 5 pracovních dnů
2. Ve zcela výjimečných případech individuálně s vyučujícím
Zápočet je standardně udělován poslední den stáží, nejpozdějším možným termínem k udělení je konec daného akademického roku.

Doporučená literatura:

Základní prameny

E-learning

Další zdroje
  • Nevšímalová S., Růžička E., Tichý J. et al.: Neurologie. Galén Praha 2002, 2005
  • Ambler Z. Základy neurologie, 7 vydání, Galén Praha

Vedoucí výuky 5. ročníku:
as. MUDr.  Jiří Klempíř, PhD. (Jiri.Klempir@vfn.cz)
Koordinace výuky:
Marek Nykl (mnykl@lf1.cuni.cz)

Vhodná neurologická kladívka:

762 - Neurology - 5th year

(winter semestr 2016/2017)

Training contents:
Neurological examination - practical training, individual patient handling.
Auxiliary examination methods in neurology - principles, indications and basic results.
General neurology - basic neurological symptoms and syndromes, topical diagnosis.
Special neurology - clinical entities, diagnosis and differential diagnosis.
Acute states and acute care in neurology.
Essentials of medicamentous and rehabilitation therapy in individual neurological diseases. Indications for surgical treatment.

Organisation of training:
A four-week block of training consists of seminars (daily from 8:00 to 9:30 in the department auditorium) and training practicals at wards (dailyfrom 9:45 to 12:15or 12:30 to 15:00 as scheduled in group allocation).
Attendance at seminars and practicals is¨monitored, and decisions on excuse of at most 2 days of absence are within the trainingassistant´s authority. Any absence of longer duration will have to made up for on agreement with the head of training - provided the continuity of general (week 1) and special neurology (weeks 2-4 of theblock) has to remain preserved. The training includes concurrent examinations by the training assistant.
On the last day of the block, the students can take an examination. This particular term is reserved solely for students of the currently ending block who have earned the credit. Further terms will not be announced until the period of examination at the end of the semester. All students must have their own neurological hammer, also for the exam. One part of the examination is also practical demostration of the neurological clinical investigation.

Recommended literature:

E-learning

5th year head of training:
as. MUDr.  David Kemlink, PhD. (david.kemlink@vfn.cz)
Coordination of training:
Marek Nykl (mnykl@lf1.cuni.cz)

Suitable percussion hammers:

Aktualizováno: 7.2.2017