Pecet 1.LF UK Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Logo VFN
 
 
 
Uvod
E-learning
Všeobecné lékařství
Volitelné přeměty
Erasmus
Stomatologie
Ergoterapie
Fyzioterapie
Domácí stránka NK
 
 

2175 - Dětská neurologie (5. - 6. ročník)

(letí semestr 2016/2017)

Anotace:
  Dětská neurologie je nástavbovým oborem na neurologii či pediatrii a předmět je proto vhodný zejména pro 5.-6. ročník lékařského studia. Přednášky jsou zaměřeny na neurovývojovou problematiku, nejčastější neurometabolické a neurodegenerativní onemocnění dětského věku, nervosvalové poruchy, možnosti genetické diagnostiky, intenzivní péči v dětské neurologii, záchvatová onemocnění, poruchy spánku a další témata. Součástí výuky je i stáž na oddělení KDDL s demonstrací pacientů.

819 - Spánková medicína (4. - 6. ročník)

(letní semestr 2015/2016)

Anotace:
  Fyziologie a patofyziologie spánku. Základy vyšetřování poruch spánku včetně laboratorních vyšetření. Základní skupiny poruch (seznámení se s jednotlivými chorobnými jednotkami, jejich diagnostikou a léčbou): nespavost, poruchy dýchání ve spánku, abnormální poruchy ve spánku, poruchy cirkadiánního rytmu, nadměrná spavost, spánek a jeho poruchy ve vztahu k duševním chorobám, epilepsii a dalším neurologické chorobám a k interním nemocem. Spánek a jeho poruchy v dětském věku. Spánek ve vztahu k dopravní a průmyslové nehodovosti. Socioekonomické souvislosti poruch spánku a změn spánku v moderní společnosti.

828 - Neurovědy - diferenciální diagnostika (4. - 6. ročník)

(letní semestr 2016/2017)

Anotace:
  Přednášky jsou zaměřeny na nové prakticky aplikovatelné poznatky z neurobiologie, neurofyziologie, neurologie a psychiatrie. Na seminářích jsou předvedeny aktuální témata neurologická a psychiatrická. Témata volně navazují na předchozí látku probranou z pohledu fyziologického v prvním semestru.

Neurologie zblízka

(letní semestr 2016/2017)

Kurz kognitivní neurovědy (4. - 6. ročník)

(letní semestr 2016/2017)

Anotace:
  Kognitivní neurovědy jsou multidisciplinárním oborem, od klinické orientace přes aplikovaný výzkum až po základní výzkum, s přesahem do řady specializací (neurologie, psychiatrie, neuropsychologie, rehabilitace, neurobiologie, neuroekonomie, paliativní péče).
  Volitelný předmět je koncipován jako dvousemestrový, teoreticko-praktický; teoretická část je rozvržena do patnácti dvouhodinových bloků seminářů včetně principů neuropsychologického vyšetření a jeho korelace se zobrazovacími metodami (magnetická rezonance, CT, SPECT, aj.); následně bude probíhat šestnáct hodin praktické výuky formou workshopu a účasti na neurologickém i neuropsychologickém vyšetření pacientů a kazuistických rozborů. Koncepce předmětu umožní jedinečným způsobem nahlédnout možnosti a výhody spolupráce zavedeného multidisciplinárního týmu.
  Hlavním cílem předmětu je seznámení s podstatou kognitivních neurověd, získání schopnosti orientovat se v neuropsychologickém hodnocení hlavních kognitivních domén (paměť, řeč, frontální funkce, emoce) a v problematice diferenciální diagnostiky demencí, důraz bude kladen i na kritickou četbu textů a práci se zdrojovou literaturou.
  Účastníci kurzu získají dovednosti v následujících oblastech: schopnost samostatného screeningového vyšetření základních kognitivních funkcí, orientace v základech diferenciální diagnostiky demencí, hodnocení kognitivních funkcí, práce s odbornou literaturou, komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky.
  Praktickým výstupem bude sepsání komentované kazuistiky na závěr kurzu, podpořené relevantními zdroji a doplněné diskusí, s potenciálním cílem prezentace na studentské konferenci nebo zveřejnění v odborném periodiku.

Určení předmětu:
 Předmět je určen studentům 4.-6. ročníku se zájmem o kognitivní neurologii a demence, absolvování výuky neurologie a psychiatrie je s výhodou, není však nezbytným předpokladem.

Klinická neuropsychologie - B02957

Anotace:
  V současné době vzrůstá potřebnost specializovaného přístupu klinické neuropsychologické diagnostiky i rehabilitace v souvislost se stárnutím populace a stále většímu rozšíření onemocnění mozku, jako jsou například neurodegenerativní onemocnění typu Alzheimerovy nemoci, cévní mozkové příhody a dalších onemocnění. Klinická neuropsychologie je oborem, který vyžaduje speciální dovednosti a znalosti, které nezahrnuje běžné kurikulum vzdělávacího oboru lékařství. Vyžaduje znalost speciálních diagnostických postupů a neuropsychologických testů, hlubší znalost činnosti mozku a metod, které tuto činnost či strukturu popisují (například zobrazovací metody apod.). Propojuje v sobě informace několika oborů, zejména neurologie, klinické psychologie, statistických postupů, neurofyziologie, základů neuroradiologie, neurorehabilitace a dalších. Specifickou činností je na jedné straně komplexní neuropsychologická diagnostika, na druhé straně komplexní kognitivní remediace.

Cíle předmětu:
  Absolvent kurzu se seznámí s vývojem neuropsychologie jako vědního oboru a se současnými trendy v klinické neuropsychologii, včetně vývoje využití specializovaných diagnostických i terapeutických metod.
  Absolvent kurzu dále prohloubí své znalosti klinické neuropsychologie zejména v souvislosti s důsledky vrozených a získaných onemocnění zasahujících do činnosti mozku.
  Absolvent kurzu získá základní znalosti vztahující se k oborům, které se věnují pacientům s onemocněním mozku s psychologické perspektivy

Učební plán:
Kurz bude probíhat během 5 setkání (14 vyučovacích hodin) a 10 hodin praktické výuky formou hospitace na neuropsychologickém vyšetření.
Program seminářů:
1. Úvod kurzu, stručná historie a vývoj klinické neuropsychologie, základní diagnostické přístupy v klinické neuropsychologii
2. Základy statistiky a psychometrie v klinické neuropsychologii, přehled používaných neuropsychologických metod, principy tvorby neuropsychologické baterie
3. Zásady pozorování, rozhovoru a dalších klinických metod používaných v klinické neuropsychologii, principy screeningového a bed side vyšetření,
4. Jednotlivé kognitivní funkce a jejich vyšetření, neuropsychologické testy a dotazníky kognitivních schopností.
5. Neuropsychiatrické funkce a jejich diagnostika, aktivity denního života, integrace poznatků do neuropsychologického nálezu, komunikace neuropsychologa s pacientem, pečovateli, lékařem,

Podmínky získání zápočtu:
80% účast na přednáškách
Absolvování praktické části výuky
Závěrečný didaktický test

Doporučená literatura:
Gazzaniga, M.S. Ivry, R, and Mangun, G.R. 2012 Cognitive Neuroscience: The Biology of Mind. IV edition. W.W. Norton.
Spreen, O., Strauss, E. 2006. A compendium of neuropsychological tests. Administration, norms, and commentary, Third Edition New York: Oxford University Press,
Lezak, M.D., Howieson D.B., Loring, D.W. 2014. Neuropsychological Assessment. (5th Ed.). New York: Oxford University Press.
Hort J., Rusina R. a kol. 2007. Paměť a její poruchy - paměť z hlediska neurovědního a klinického. Praha: Maxdorf.
Diamant, J.J., Vašina, L. 1998. Kapitoly z neuropsychologie. Brno: FF MU.
Kulišťák, P. 2003. Neuropsychologie. Praha: Portál.
Lurija, A.R. 1982. Základy neuropsychológie. Bratislava: SPN.
Nikolai, T., Vyhnálek, M., Štěpánková H., Horáková K. 2013. Neuropsychologická diagnostika kognitivního deficitu u Alzheimerovy choroby. Psychiatrické centrum Praha.

Aktualizováno: 24.2.2017